Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące przetwarzania danych znajdziecie Państwo poniżej.

 

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przyprawione sp. z o.o. , z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000833894, sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, posiadająca adres siedziby i adres do doręczeń: ul Szkocka 64, 54-402 Wrocław, NIP: 8992877689, REGON: 38580601200000, adres poczty elektronicznej: kontakt@przyprawionecatering.pl

 

Dane osobowe

Państwa dane osobowe są przetwarzane gdy:

 1. kontaktują się Państwo z nami (np. telefonicznie, listownie, e- mailowo lub przez Formularz kontaktowy dostępny na stronie),
 2. są Państwo naszymi kontrahentami lub klientami, pracownikami albo współpracownikami naszych kontrahentów,
 3. zapisali się Państwo na nasz Newsletter,
 4. zawieracie Państwo z nami umowę poprzez rejestrację konta użytkownika w Serwisie.

Gromadzone dane osobowe obejmują wszelkie informacje udostępniane nam, w tym przy zawieraniu umowy oraz w toku rejestracji tj. przede wszystkim: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu i dane zawarte w CV, jeśli je Państwo nam przesyłacie, w tym Państwa wizerunek. Ponadto gromadzimy również dane, które pozostawiacie Państwo poruszając się po serwisie tzw. pliki cookies (więcej informacji na ten temat w Polityce Cookies).

 

Cele i podstawy przetwarzania:

Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia umowy pośrednictwa pracy, a także w celu realizacji tej umowy, w tym w szczególności kontaktu z Państwem, płatności, rozpatrywania skarg i reklamacji (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Na użycie Państwa danych w celach marketingowych, związanych z przesyłaniem informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. reklam za pomocą poczty elektronicznej), newslettera oraz kontakt telefoniczny w celach związanych z marketingiem bezpośrednim (np. oferta sprzedaży kierowana za pośrednictwem SMS-a) potrzebujemy Państwa osobnej zgody. Zgoda ta jest udzielana w momencie rejestracji konta użytkownika poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka podczas rejestracji kont użytkownika.

 

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe możemy udostępniać podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, tj.:

 1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową/kurierską, dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym działanie narzędzi informatycznych, doradcom (adwokatom, radcom prawym), biurom rachunkowym, bankom,
 2. organom państwowym, innym podmiotom, instytucjom etc. w przypadkach przewidzianych przez prawo w celu realizowania spoczywających na nas obowiązków przewidzianych przepisami prawa (np. sądy, organy ścigania).

 

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Czas przetwarzania danych.

Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Państwa zgody na takie przetwarzanie.
Natomiast w zakresie danych udostępnionych w celu realizacji umowy, będą one przetwarzane przez okres, w którym będzie to konieczne dla celów tej umowy oraz świadczenie usługi prowadzenia konta w serwisie internetowym. Dane te mogą być przetwarzane również po zakończeniu realizacji umowy jednak wyłącznie wtedy, kiedy jest to dozwolone lub wymagane np. w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych czy rachunkowych, w celu zapobiegania nadużyciom/oszustwom, do czasu upływu terminów przedawniania ewentualnych roszczeń, maksymalnie jednak przez okres 10 lat od dnia wykonania umowy.

 

Państwa prawa:

Przysługuje Państwu:

 1. 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych:
  powyższe oznacza, że jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, możecie Państwo zażądać, abyśmy je usunęli.
 4. ograniczenia przetwarzania danych:
  możecie Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie.
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
  a) sprzeciw „marketingowy”:
  macie Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystacie Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
  b) sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację:
  macie Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinniście Państwo wtedy wskazać nam Państwa szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. prawo do przenoszenia danych:
  macie Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Państwa dotyczące, które nam dostarczyliście na podstawie umowy lub Państwa zgody. Możecie też Państwo zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi,
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
  jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, możecie złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego
 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
  w każdej chwili macie Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw, proszę skierować żądanie pod adres email: kontakt@przyprawionecatering.pl lub zadzwonić pod numer: +48 533 437 679.