Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki stron, wynikające z korzystania ze sklepu internetowego, umieszczonego pod adresem www.przyprawionecatering.pl oraz prawa i obowiązków stron wynikających z umowy sprzedaży zawartej za pomocą sklepu internetowego.
 2. Sprzedający może w każdej chwili zmienić treść Regulaminu z ważnych przyczyn. Zmiana ta nie ma wpływu na prawa i obowiązki stron powstałe w okresie obowiązywania poprzedniego Regulaminu. O zmianie Regulaminu i jej zakresie Kupujący zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej, przed wejściem w życie zmian.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.przyprawionecatering.pl, a Kupujący ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu i pobrania jego kopii.
 4. Niniejszy regulamin usług dla Klientów ma zastosowanie wyłącznie do Usług świadczonych przez Spółkę, za które to ponosi ona pełną odpowiedzialność. Spółka informuje, iż korzystanie z Platformy przez Klientów jest usługą świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) [dalej: u.ś.u.e], które to odbywa się podstawie niniejszych OWU, pełniących również rolę Regulaminu w rozumieniu 8 u.ś.u.e. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady świadczenia Usług oferowanych na Platformie, ich zakres oraz zasady korzystania z nich. Spółka nie odpowiada natomiast za prawidłowe wykonanie Umowy, nie jest bowiem jej stroną.

 

§2 Określenie Przedsiębiorcy

 1. Właścicielem „Przyprawione” jest spółka Przyprawione Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000833894, sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, posiadająca adres siedziby i adres do doręczeń: ul Szkocka 64, 54-402 Wrocław,
  NIP: 8992877689, REGON: 38580601200000, adres poczty elektronicznej: kontakt@przyprawionecatering.pl

 

§ 3 Strony i rodzaje umów sprzedaży

 1. Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której przepisy przyznają osobowość prawną.
 2. Podstawowym środkiem porozumiewania się Sprzedającego z Kupującym jest sieć Internet, w szczególności poczta elektroniczna.
 3. Akceptując Regulamin Kupujący zobowiązuje się do jego przestrzegania, oraz do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
 4. Ze sklepu mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 

§4 Definicje regulaminu

 1. Sprzedający – Przyprawione Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000833894, sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, posiadająca adres siedziby i adres do doręczeń: ul Szkocka 64, 54-402 Wrocław, NIP: 8992877689, REGON: 38580601200000, adres poczty elektronicznej: kontakt@przyprawionecatering.pl
 2. Oferta – produkty i usługi oferowane przez spółkę Przyprawione sp. z o.o., które mogą być zamówione przez Klienta za pośrednictwem serwisu internetowego www.przyprawionecatering.pl
 3. Zamówienie – oświadczenie woli składane przez Klienta za pośrednictwem serwisu internetowego, na wybraną przez niego Ofertę , które skutkuje zawarciem umowy
 4. Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej składająca zamówienie za pośrednictwem serwisu internetowego www.przyprawionecatering.pl
 5. Serwis internetowy – serwis internetowy należący do Usługodawcy dostępny pod adresem www.przyprawionecatering.pl
 6. Urządzenie końcowe – sprzęt elektroniczny przy użyciu którego Użytkownik korzysta ze Sklepu, posiadający połączenie z Internetem, którego oprogramowanie pozwala na przeglądanie stron internetowych zgodnych ze standardem HTML 5.
 7. Formularz Kontaktowy– strona zawierająca formularz, którego wypełnienie przez Klienta służy nawiązaniu kontaktu z Przyprawione sp. z o.o. celem zawarcia z Przyprawione sp. z o.o. umowy oraz zgłoszeniem chęci zamówienia cateringu okolicznościowego.

 

§ 5 Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Rozpoczęcie świadczenia usług, następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Klienta ze strony internetowej oraz akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Warunkiem świadczenia usług drogą elektroniczną jest posiadanie przez Użytkownika Urządzenia Końcowego oraz adresu poczty elektronicznej.
 4. Warunki skorzystania z usług drogą elektroniczną:
  a) dla nawiązania kontaktu za pośrednictwem Formularza Kontaktowego – wypełnienie Formularza Kontaktowego i podanie danych tam wskazanych oraz zaakceptowanie Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu skorzystania z usługi,
  b) zakupienie przez stronę internetową www.przyprawionecatering.pl posiłku jednorazowo lub na dłuższy okres czasu poprzez wybór posiłków i kliknięcie „dodaj do koszyka”, a następnie opłacenie zamówienia.
 5. Do korzystania z Serwisu internetowego, Klient musi spełniać następujące warunki techniczne: komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML 5 oraz włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce.
 6. Przyprawione sp. z o.o. informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z ryzykiem. Użytkownik jest narażony na zainfekowanie Urządzenia Końcowego złośliwym oprogramowaniem. Aby zmniejszyć to zagrożenie Użytkownik powinien posiadać zainstalowane aktualne oprogramowanie antywirusowe.
 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Serwis Internetowy może nie być dostępny w każdym czasie, w szczególności w związku z koniecznością przeprowadzenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu konserwacji sprzętu i oprogramowania
 8. Korzystanie przez Klientów z Usług świadczonych przez Spółkę jest również możliwe na urządzeniach przenośnych takich jak: smartfon, tablet w wersji mobilnej. Warunkiem niezbędnym jest jednak dostęp jednego z urządzeń wymienionych w zd. poprzednim do sieci internetowej.
 9. Spółka Przyprawione sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia usług z uwagi na siłę wyższą.
 10. Kopiowanie wszelkich treści, których właścicielami jest spółka Przyprawione sp. z o.o. jest niedozwolone.

 

§6 Zawarcie umowy

 1. Sprzedający co tydzień w każdy piątek, na stronie internetowej www.przyprawionecatering.pl, publikuje menu z daniami do wyboru na każdy dzień następnego tygodnia w dniach od poniedziałku do piątku. Oferta obowiązuje w sprzedaży tak długo, jak długo widnieje na stronie internetowej.
 2. Aby złożyć zamówienie na konkretny dzień należy dokonać zamówienia najpóźniej w dzień poprzedzający do godziny 12:00, a wpłatę należy zrobić najpóźniej do godziny 15:00 dnia poprzedzającego dostarczenie zamówienia. Złożenie zamówienia po godzinie 12:00 lub brak wpłaty do godziny 15:00 dnia poprzedzającego skutkuje brakiem dostarczenia tegoż zamówienia do Klienta.
 3. W celu dokonania zamówienia na konkretną ofertę klient nie będzie zobowiązany do stworzenia swojego konta.
 4. Umowa ze spółką Przyprawione sp. z o.o. jest zawierana w momencie kliknięcia przycisku „dodaj do koszyka”.
 5. Aby dokonać zamówienia na stronie internetowej www.przyprawionecatering.pl należy dokonać wyboru dań na konkretny dzień, następnie kliknąć „dodaj do koszyka”. Po dodaniu dań do koszyka będzie widoczne podsumowanie koszyka, z podziałem na kategorie. Następnie Klient zostanie przekierowany do wypełnienia rubryk swoimi danymi osobowymi oraz kontaktowymi, na końcu Klient będzie zobowiązany do opłaty zamówienia poprzez platformę PayU.
 6. Zamówienia mogą być składane wyłącznie przez stronę www.przyprawionecatering.pl. Nie ma możliwości składania zamówienia telefonicznie.
 7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z ofertą zawarcia umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi, gdy Sprzedający prześle Kupującemu akceptację zamówienia (Akceptacja), w chwili jej otrzymania. Akceptacja wysyłana jest na adres e -mail, którego Kupujący używa przy złożeniu zamówienia.
 8. Akceptacja zawiera numer zamówienia, datę i czas zamówienia, sposób i termin płatności, przedmiot zamówienia wraz z ceną, określenie sposobu dostawy oraz adres rozliczeniowy. Wraz z Akceptacją przesyłana jest również faktura i Regulamin.
 9. Umowa zawierana jest przy pomocy środków technicznych służących do komunikowania się na odległość. Każda ze stron we własnym zakresie ponosi koszty zawarcia umowy.
 10. Dostawa zamówienia odbywa się od poniedziałku do piątku. W przypadku śniadań są one dowożone do Klienta w godzinach 8-11, natomiast w przypadku lunchboxów to są one dostarczane w godzinach 11-15. Godzina dostarczania jest to przedział czasowy, w czasie którego pojawi się kurier. W przypadku kiedy Klient zamówi śniadanie i lunch, oba posiłki zostaną dostarczone jednocześnie w porze śniadaniowej tj. 8-11. Posiłki dostarczane do Klienta są w formie zimnej do samodzielnego podgrzania.
 11. Zmian w zamówieniu można dokonywać wyłącznie do godziny 15 dnia poprzedzającego dostarczenie zamówienia.
 12. Posiłki dostarczane są bezpłatnie do 4km od siedziby Usługodawcy tj. Szkocka 64, Wrocław. Koszt dostawy do 8 km od siedziby Usługodawcy to koszt 10 zł. Natomiast koszt dostawy powyżej 8 km od siedziby Usługodawcy to koszt 15 zł w obrębie granic Wrocławia. Dostawa poza Wrocławiem do 20 km od granic Wrocławia, będzie możliwa tylko przy minimalnej dziennej wartości zamówienia 100 zł, koszt dostawy 20 zł.

 

§7 Warunki zamawiania cateringu dla firm oraz okolicznościowego

 1. Zamówienia na cateringi dla firm, które mają być w formie posiłków ciepłych oraz na catering okolicznościowy składane są wyłącznie za pomocą Formularza Kontaktowego.
 2. W Formularz Kontaktowy należy wpisać wszystkie dane dotyczące tego zamówienia:
  a) czego dotyczy zapytanie czy cateringu okolicznościowego czy cateringu dla firm,
  b) jaki ma być zakres cateringu (jakie posiłki),
  c) daty i godziny dostarczania cateringu w przypadku firm, natomiast w przypadku cateringu okolicznościowego daty, godziny i rodzaju okoliczności, której dotyczy,
  d) adres na jaki catering ma zostać dostarczony,
  e) ilość osób, na jaki catering ma być zrobiony W odpowiedzi Klient otrzyma mail zwrotny ze szczegółowymi informacjami.

 

§8 Statusy zamówienia

 1. wstrzymane (oczekujące na płatność) – jeżeli zamówienie zostanie złożone, ale nie opłacone nie zostanie przyjęte do realizacji. Żeby zostało przyjęte do realizacji należy
  je opłacić najpóźniej do godz. 15:00 dnia poprzedzającego zamówienie. Wysłany zostanie mail z przypomnieniem o opłaceniu zamówienia.
 2. w trakcie realizacji – zamówienie opłacone przyjęte do realizacji, wysłany mail z podsumowaniem złożonego zamówienia.
 3. zrealizowane – zamówienie otrzyma status zrealizowane po otrzymaniu dostawy. Ważne jest, że w przypadku kiedy Klient złoży zamówienie na 3 dni jednorazowo to status zrealizowane będzie się wyświetlał po każdym dniu dostawy.
 4. anulowane – w przypadku opłacenia zamówienia można je anulować do godziny 15:00 dnia poprzedzającego zamówienie. Aby takie zamówienie anulować należy wysłać maila z rezygnacją na adres zamowienia@przyprawionecatering.pl. W przypadku rezygnacji pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni od dnia rezygnacji z zamówienia na konto Klienta, z którego zostało uprzednio opłacone.

 

§ 9 Cena i warunki płatności

 1. Cena zawiera już podatek VAT. Cena za wysyłkę wynosi : do 4km od siedziby Usługodawcy tj. Szkocka 64, Wrocław bezpłatnie. Koszt dostawy do 8 km od siedziby Usługodawcy to koszt 10 zł. Natomiast koszt dostawy powyżej 8 km od siedziby Usługodawcy to koszt 15 zł w obrębie granic Wrocławia. Dostawa poza Wrocławiem do 20 km od granic Wrocławia, będzie możliwa tylko przy minimalnej dziennej wartości zamówienia 100 zł, koszt dostawy 20 zł.
 2. Kupujący może zapłacić za towary w następujący sposób:
  a) za pomocą systemu płatności internetowych PayU. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego w związku z korzystaniem z systemu płatności.
  Nie ma możliwości płacenia gotówką za zamówione produkty oraz opcji za pobraniem.
 3. Wraz z ceną zakupu Kupujący uiszcza opłatę za wysyłkę, o której mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu.
 4. W przypadku dokonania płatności przy pomocy systemu płatności internetowych, do zapłaty ceny dochodzi w momencie otrzymania ceny przez Sprzedającego .
 5. Sprzedający jest płatnikiem podatku VAT. Sprzedający przesyła fakturę VAT drogą elektroniczną na adres e-mail Kupującego, wraz z Akceptacją i Regulaminem.

 

§ 10 Odstąpienie od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

§11 Reklamacja

 1. Przyprawione sp. z o.o. zobowiązuje się dostarczyć zamówiony produkt (catering dietetyczny) bez wad (ze zwróceniem uwagi na: świeżość, kompletność, terminowość dostawy).
 2. Klient w przypadku nieprawidłowości i nie dotrzymania zobowiązania ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 24 godzin od doręczenia produktu Klientowi.
 3. Klient może złożyć reklamację na adres mailowy zamowienia@przyprawionecatering.pl. W niniejszej wiadomości Klient ma obowiązek opisać zdarzenie raz problem jaki zaistniał, który jest podstawą złożenia reklamacji.
 4. Po otrzymaniu przez Spółkę Przyprawione sp. z o.o. reklamacji, zostanie ona rozpatrzona w przeciągu 3 dni od dnia złożenia tejże reklamacji.

 

§12 Zniżki i rabaty

 1. W przypadku, kiedy Klient złoży jednorazowe zamówienie o wartości minimum 120 zł, dostanie on kod rabatowy w wysokości 10% przy następnym zamówieniu.

 

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane z Przyprawione sp. z o.o. są zgodne z przepisami prawa polskiego.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawa o Prawach Konsumenta oraz inne obowiązujące ustawy.